வணக்கம்!

தமிழ்.ஆர்க், எனும் இந்த வலைத்தளம். தமிழ் சார்ந்த விடையங்களை ஆய்ந்தறிந்து ஆவனப்படுத்தும் எங்களது ஒரு முயற்சியே. இத்தளம் எங்களின் சமூக பொறுப்பு முயற்சியான (CSR), ஆனந்த் அறக்கட்டளை மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

வெல்க தமிழ்!

தினம் ஒரு குறள்

இன்பம். கற்பியல். - குறிப்பறிவுறுத்தல்.

1274.
முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன்று உண்டு.

Translation: As fragrance in the opening bud, some secret lies Concealed in budding smile of this dear damsel's eyes.

Explanation: There is something in the unmatured smile of this maid like the fragrance that is contained in an unblossomed bud.

விளம்பரம்

Thamizh.org