வணக்கம்!

தமிழ்.ஆர்க், எனும் இந்த வலைத்தளம். தமிழ் சார்ந்த விடையங்களை ஆய்ந்தறிந்து ஆவனப்படுத்தும் எங்களது ஒரு முயற்சியே. இத்தளம் எங்களின் சமூக பொறுப்பு முயற்சியான (CSR), ஆனந்த் அறக்கட்டளை மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

வெல்க தமிழ்!

தினம் ஒரு குறள்

பொருள். கூழியல் - பொருள் செயல்வகை.

753.
பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய தேய்த்துச் சென்று.

Translation: Wealth, the lamp unfailing, speeds to every land, Dispersing darkness at its lord's command.

Explanation: The imperishable light of wealth goes into regions desired (by its owner) and destroys the darkness (of enmity therein).

விளம்பரம்

Thamizh.org