வணக்கம்!

தமிழ்.ஆர்க், எனும் இந்த வலைத்தளம். தமிழ் சார்ந்த விடையங்களை ஆய்ந்தறிந்து ஆவனப்படுத்தும் எங்களது ஒரு முயற்சியே. இத்தளம் எங்களின் சமூக பொறுப்பு முயற்சியான (CSR), ஆனந்த் அறக்கட்டளை மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

வெல்க தமிழ்!

தினம் ஒரு குறள்

இன்பம். கற்பியல். - குறிப்பறிவுறுத்தல்.

1271.
கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்க லுறுவதொன்று உண்டு.

Translation: Thou hid'st it, yet thine eye, disdaining all restraint, Something, I know not, what, would utter of complaint.

Explanation: Though you would conceal (your feelings), your painted eyes would not, for, transgressing (their bounds), they tell (me) something.

விளம்பரம்

Thamizh.org