வணக்கம்!

தமிழ்.ஆர்க், எனும் இந்த வலைத்தளம். தமிழ் சார்ந்த விடையங்களை ஆய்ந்தறிந்து ஆவனப்படுத்தும் எங்களது ஒரு முயற்சியே. இத்தளம் எங்களின் சமூக பொறுப்பு முயற்சியான (CSR), ஆனந்த் அறக்கட்டளை மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

வெல்க தமிழ்!

தினம் ஒரு குறள்

இன்பம். கற்பியல். - பொழுதுகண்டு இரங்கல்.

1230.
பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
மாயும்என் மாயா உயிர்.

Translation: This darkening eve, my darkling soul must perish utterly; Remembering him who seeks for wealth, but seeks not me.

Explanation: My (hitherto) unextinguished life is now lost in this bewildering night at the thought of him who has the nature of wealth.

விளம்பரம்

Thamizh.org