சாத்தனார்

சாத்தன் சாத்து என்னும் வணிகர் கூட்டத்தில் ஒருவனைச் சாத்தன் எனக் குறிப்பிடுவது தமிழ்நெறி.
பெரும்பெயர்ச் சாத்தன் எனப் போற்றப்படும் பாண்டியன் கீரஞ்சாத்தன் ஒரு வள்ளலாகவும், போர்வீரனாகவும் விளங்கினான். புறம் 178 வல்வேல் சாத்தன் எனப்
போற்றப்பட்ட ஒல்லையூர் கிழர் மகன் பெருஞ்சாத்தன் ஒரு வள்ளல்.புறம் 242 அறப்பெயர்ச் சாத்தன் எனப் போற்றப்பட்ட சோழநாட்டுப் பிடவூர் கிழார் மகன் பெருஞ்சாத்தன் வானம் வறண்டுபோன காலத்தில் உதவிய வள்ளல் புறம் 395 சங்ககாலப் புலவர்களில் பலர் சாத்தன் என்னும் பெயர் பூண்டு வாழ்ந்தனர்.

விளம்பரம்

Thamizh.org